LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:57 น.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน “สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11”

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ทีเซลส์ (TCELS) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยตามนโยบายรัฐบาล การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลอัลไซเมอร์ โดยปีนี้เป็นปีที่ 11 ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบทบาทในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ทีเซลส์ได้ร่วมดำเนินการร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนนี้ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์” การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

งานกิจกรรมครั้งที่แล้ว (สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 10) ที่ผ่านมา ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับทางมูลนิธิฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน (Application) “MEMO GAMING ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ ผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้ทุกท่านได้ออกกำลังสมอง สำหรับไฮไลท์ปีนี้ พบกับการเปิดตัว Application “Calcool Gaming” ครอบครัวหมากรุกสนุกคิด เกมฝึกสมองด้านความจำ เป็นการออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ อาทิ เกมฝึกคำนวณ, เกมสมการผลไม้แสนกล และเกมปริศนาเรขาคณิต สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOS Calcool ค้นหาคำว่า “Calcool Gaming”

ไฮไลท์พิเศษสุดสำหรับผู้สูงอายุที่เล่นแอปพลิเคชันไลน์ เป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้า ที่เราคุ้นเคยกัน เป็นการส่งไลน์ทักทายสวัสดีเพื่อนๆ หรือญาติพี่น้องในกลุ่มไลน์ ด้วยรูปภาพดอกไม้ หรือ รูปวิว ทิวทัศน์สวยงามที่ประกอบข้อมูลคำอวยพรผ่านความห่วงใยมาพร้อมกับคำว่า สวัสดีวันจันทร์, สวัสดีวันอังคาร, สวัสดีวันต่างๆ โดย ทีเซลส์ (TCELS) และมูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังพัฒนาชุดรูปภาพเกม “สวัสดีสมองดี” ฝึกฝนความคิดผ่านเกมต่างๆ ในรูปภาพเกม “สวัสดี สมองดี” โดยคาดว่า จะช่วยฝึกทักษะด้านความจำ การสังเกต และที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้สมองส่วนต่างๆ เสมือนเป็นการออกกำลังสมองในทุกๆ วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

แนวทางการดำเนินในอนาคตของทีเซลส์ (TCELS) จะมีการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบองค์รวมมาใช้ เพื่อพัฒนางานบริการสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กันการพลัดหลง หรือ ต้นแบบอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อประโยน์ทางการรักษา รวมถึงเทคโนโลยีการใช้สารสกัดธรรมชาติ หรือ ต้นแบบอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์ที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้ใช้ได้จริงในอนาคต โดยการขยายผลสู่ภูมิภาคผ่านการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร (Medicopolis) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

นพ.ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 ดำเนินการภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์” โดยมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็น

ถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้มีการดำเนินงานในเชิงป้องกัน โดยเฉพาะปัญหาของโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย มีความตั้งใจในการรณรงค์เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และลดภาระของโรคที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยญาติพี่น้อง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่ต้องเผชิญความยากลำบากต่างๆ ให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยดี

ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจและการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และให้ทุกส่วนร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและดูแลตนเอง รวมถึงสามารถดูแลญาติและผู้ใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การดำเนินโครงการ “สร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11” ซึ่งปีนี้ดำเนินการภายใต้ โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

ทางมูลนิธิฯ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 แล้ว เป็นงานที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวคิดการดำเนินโครงการที่เรียกว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ” โดยหลังจากการบรรยายในช่วงเช้า จะมีการแบ่งกลุ่มหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมตามห้องเรียนต่างๆ ได้แก่

1. ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกกำลังสมอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกสมอง อันจะส่งผลให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

2. ห้องเรียนวิชาพลศึกษา เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้าง ร่างกายให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย

3. ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีศึกษา เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพในสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่น่าสนใจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบทบาทของผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัย

4. ห้องเรียนวิชาคหกรรมศึกษา เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกทำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

5. ห้องเรียนวิชาดนตรีศึกษา เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรีบำบัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการผ่อนคลายด้านจิตใจ ด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับวัย

เกร็ดความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ โดยคาดว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และทางมูลนิธิฯ จะดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุสืบต่อไป

ENTERTAIN

เทรนด์ใหม่ในโซเชียลแฟนคลับแห่ทำสัญลักษณ์โครงการ ONE MAN & THE SEA ส่งกำลังใจให้โตโน่

คนในวงการบันเทิงและประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้โตโน่จากที่บ้าน ผ่านสัญลักษณ์โครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย

ข่าวที่น่าสนใจ