THAI NEWS

23 พฤศจิกายน 2565 : 20:41 น.

กรมโยธาฯ จัดประชุมสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ที่จังหวัดสมุทรปราการ/... กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคตในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่       เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และ นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งที่สำคัญของประเทศ โดยเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดโดยรอบ ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว หากไม่มีแนวทาง    การพัฒนาและการรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การขัดแย้งการใช้ที่ดิน การรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และปัญหาภัยพิบัติ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการมีเป้าหมายการพัฒนาในอีก 5 ปีข้างหน้า ในการเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงเฉพาะด้าน ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และระบบโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลก นำเทคโนโลยีสะอาด  มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่รวมถึงพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้ ซึ่งการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยชี้นำ  และเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่จังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกัน การวางผังนโยบายระดับจังหวัดตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนชี้แจงการดำเนินการวางผังนโยบายระดับจังหวัด และการรับฟังความคิดเห็นปัญหา ศักยภาพ ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นกรอบ       การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต

ในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live โดยได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว      กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ไปประมวล          เพื่อประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดให้มีความครบถ้วน และจะนำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดมารับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา             เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ