THAI NEWS

02 ธันวาคม 2565 : 15:59 น.

เมื่อวันที่30 พ.ย.65 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65 จำนวน 1,046,460 ครัวเรือน โดยมีผู้บริหาร ปภ. ส่วนกลาง ผู้แทนส่วนราชการทั้ง 66 จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Clound Meeting ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดย ปภ. ได้จัดทำขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้จังหวัดนำไปดำเนินการ ครอบคลุมทั้งการเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและการลงทะเบียน การทำประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงการประสานธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัย โดยอธิบดี ปภ. ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเฉพาะข้อมูลด้านคุณสมบัติตามเกณฑ์การจ่ายเงินฯ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ