LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 เมษายน 2563 : 19:06 น.

รพ.พญาไท 3 เปิดบริการพิเศษ ‘Clinic Connect’ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการรักษาต่อเนื่อง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังคงความรุนแรง ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อคนไทยสะสมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ราย ส่งผลให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือในการลดการเดินทาง และเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดต่อของโรคโควิด-19 หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อช่วยลดการกระจายเชื้อไวรัส

สำหรับ ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว หรือโรคเรื้อรังที่มีความจาเป็นต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทาการรักษาอย่างต่อเนื่องจานวนไม่น้อย ยังคงมีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลพญาไท 3 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างกับผู้ป่วยในทุกสถานการณ์ ด้วยความทุ่มเทของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ และความปลอดภัยด้านการบริการด้านสาธารณสุขในภาคเอกชน และขับเคลื่อนประคับประคองให้ประเทศและคนไทยทุกคน สามารถก้าวผ่านความยากลาบากที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตามม โรงพยาบาลพญาไท 3 จึงเปิดให้บริการ “Clinic Connect” เชื่อมโยงผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ๆ ได้โดยไม่จาเป็นต้องไปโรงพยาบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเยียวยาความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วย

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนั้น ในส่วนของโรงพยาบาลพญาไท 3 และโรงพยาบาลในเครือ ได้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันในเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการฝ่าวิกฤตโควิด-19 สาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

นพ.สุรพล กล่าวว่า โรงพยาไท 3 มีการให้บริการทางเลือก “Clinic Connect” ด้วย 3 บริการ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (TeleMedicine) บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ตามคาสั่งแพทย์ (Blood Collection) และจัดส่งยาตรงถึงคุณ (Medicine Delivery) ภายใน 2-3 วันทาการ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดส่งยา (Medicine Delivery)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้เน้นย้าเรื่องมาตรฐานการจัดเตรียมยาตามคาสั่งของแพทย์ของโรงพยาบาลที่ดาเนินการโดยเภสัชกร หรือบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โดยมีเภสัชกรควบคุมดูแลคุณภาพเกี่ยวกับการเตรียมโดยให้มีการบันทึกและตรวจสอบทุกขั้นตอน ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ป่วยทุกรายและมีการแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาดังกล่าวให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง บริการ Clinic Connect ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดรับกับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เชื่อมโยงคุณกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหน ใกล้ไกลไปถึง เพราะคุณคือ “ครอบครัวพญาไท 3” ซึ่งบริการ Clinic Connect สามารถอานวยความสะดวกให้สาหรับผู้รับบริการที่มีประวัติการรักษากับ ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวหรือเป็นโรคเรื้อรัง (Chronic) หรือผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง

โรงพยาบาลพญาไท 3 และเครือพญาไท มีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถแนะนาการดูแล ปฏิบัติตัว และให้ความมั่นใจในการรับการปรึกษาแม้ไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาล เพียงติดต่อเพื่อรับบริการ Clinic Connect เพื่อปรึกษากับแพทย์ เจาะเลือด และรับยา ผ่าน Phyathai Call Center โทร 1772 ในช่วงเวลาทาการ 08.00-18.00 สามารถศึกษารายละเอียดของการให้บริการเพิ่มเติม ได้ที่ www.phyathai.com

ENTERTAIN

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ