LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 ธันวาคม 2564 : 16:21 น.

"SIIT มธ."เปิดรับสมัคร"Inter Portfolio"ชวนเด็กมัธยมผ่าน Workshop Online ‘9 สาขาวิชา’

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทางออนไลน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากกว่า 100 คน ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง

ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวว่า ความเข้าใจที่ถูกต้องของนักเรียนมัธยมศึกษาในเรื่องสาขาวิชา และคณะต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะองค์ความรู้ที่จะได้รับในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 4 ปี จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่ออนาคตของผู้เรียน ดังนั้นหากนักเรียนมัธยมศึกษาเลือกเรียนวิชา สาขา หรือคณะ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของตน หรือเลือกโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ววิชา สาขา และคณะเหล่านั้น สอนเกี่ยวกับอะไร และสิ่งที่สอนสามารถประยุกต์ไปใช้ได้ในสายอาชีพใดบ้าง ก็อาจจะทำให้นักเรียนพลาดโอกาสดีๆ ในอนาคตไปได้

ทั้งนี้ SIIT ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกวิชา สาขา และคณะ ของนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ในทุกปีจึงจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow) ไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ในปีนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ Onsite เช่นเดิมได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น Workshop ออนไลน์แทน โดยจัดมากกว่า 10 รอบ ตั้งแต่เดือนก.ย.-ธ.ค.นี้

ศ.ดร.พฤทธา กล่าวเพิ่มเติมว่า Workshop ที่จัดขึ้นจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม โดยเปิดกว้างให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ไม่จำกัดว่าจะอยู่ชั้นไหน หรือเรียนสายอะไร ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ และทุก Workshop ก็จะมี E-Certificate ให้กับทุกคน สามารถสะสมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานใน Portfolio ที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนที่ SIIT ได้ด้วย จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และรู้จัก SIIT มากขึ้นไปพร้อมๆ กัน

สำหรับ Workshop จะใช้การ “เล่นเกม” เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกให้ครอบคลุม 9 สาขาวิชาของ SIIT ได้แก่ 1. สาขาวิศวกรรมเคมี หัวข้อ Chemical Engineering Process Simulator 2. สาขาวิศวกรรมโยธา หัวข้อ Your bridge. Design it 3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวข้อ Tinkercad Circuit 4. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ หัวข้อ Optimization 5. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หัวข้อ Truss ME: How to build truss structures 6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมดิจิทัล หัวข้อ Python and Artificial Intelligence 7. สาขาการจัดการวิศวกรรมและสาขาเทคโนโลยีการจัดการ หัวข้อ Business Game 8. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมดิจิทัล, และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) หัวข้อ Basic Data Analytics

ด้านรศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวถึงการจัด Workshop ในหัวข้อ “Business Game” ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการจัดการวิศวกรรมและสาขาเทคโนโลยีการจัดการ SIIT จะมุ่งไปสู่การสร้าง “ผู้นำ” ในโลกยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21 นั่นคือ 4C ได้แก่ Communication การสื่อสาร Collaboration การทำงานเป็นทีม Critical Thinking ต้องคิดด้วยเหตุผล ตรรกะ และ Creativity ต้องสร้างสรรค์หาทางแก้ปัญหา จึงได้นำเกมการจำลองทางธุรกิจ “ERPsim” มาใช้เป็นเครื่องมือ โดยให้นักเรียนจับกลุ่มกัน 4-9 คน จำลองการทำงานของบริษัท มีผลิตภัณฑ์ให้ขาย นักเรียนต้องสวมบทบาทเป็นผู้บริหาร และผู้จัดการแผนกต่างๆ แบ่งกันทำงานตามหน้าที่ โดยเล่นบนซอฟต์แวร์ SAP ที่ใช้กันในองค์กรทั่วโลก นักเรียนจะได้เห็นซอฟต์แวร์และได้ใช้ของจริง ได้จำลองการทำงานจริง ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมและสื่อสารเพื่อทำการตัดสินใจจริงๆ

สำหรับ เกมนี้ใช้เวลาเล่น 3 ชั่วโมง ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากศึกษาเพิ่มเติม โดยผู้จัดเพียงแค่บอกวิธีการเอาข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ สร้างสิ่งที่เรียกว่า BUSINESS INTELLIGENT ขึ้นมาให้นักเรียนได้ลงมือทำเอง เด็กบางคนเก่งบริหารจัดการ บางคนเก่งเรื่องวางแผน การดูข้อมูล ก็จะแบ่งหน้าที่กัน จะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง แต่จำเป็นต้องทำงานเป็นทีมให้ได้

“หลายองค์กรในประเทศไทยยังไม่ได้นำซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ แต่ที่ SIIT ธรรมศาสตร์ เราพยายามผลักดันให้เกิดการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีซอฟท์แวร์ที่เป็นเกมจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น” รศ.ดร.ชวลิต กล่าวสำหรับ Workshop ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งถัดไปในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จะจัดในหัวข้อ “Basic Data Analytics” โดยจะเปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 100 คน ได้เข้ามาค้นหาตัวเองผ่านการเล่นเกม ซึ่งนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครได้ที่ www.facebook.com/siittu 

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “โครงการ Inter Portfolio 1” สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม 2564 สามารถดูปฏิทินการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admissions.siit.tu.ac.th   หรือสอบถาม ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ โทร. 02-986-9009 ต่อ 1002 – 1006

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ