BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กุมภาพันธ์ 2562 : 14:29 น.

แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2019 สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ

วันที่ 13 ก.พ. 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงาน Informal Labour Fair 2019 แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ณ รร.เดอะบาซาร์ ถ.รัชดาภิเษก ว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีจำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด ในการเพิ่มทักษะฝีมือ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การสร้างหลักประกันในการดำรงชีพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้นำในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและรวมตัวเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพ: สมชาย ภูมิลาด

ข่าวเด่น

สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-174-8898 หรือทางอีเมล hr@oic.or.th

วธ. เปิดงานการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนามุสลิมยุคใหม่ ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สันติสุข

วธ. เปิดงานการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนามุสลิมยุคใหม่ ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สันติสุข

ข่าวที่น่าสนใจ