BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 มกราคม 2565 : 09:03 น.

การเคหะฯ เดินหน้าต่อเนื่อง“ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” ด้านสุขภาวะโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพคนในชุมชน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนพัฒนาชุมชนดินแดง “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวนโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เน้นย้ำว่าการเคหะแห่งชาติจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกัน โดยแผนพัฒนาชุมชนดินแดนขับเคลื่อนภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาตลอดทุกช่วงวัย ก้าวไกลสู่สากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชน ที่อยู่อาศัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพและรายได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงทางสังคมของชุมชนและ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน

ทั้งนี้ ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมดำเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากการอบรมมีมติให้เลือกผู้ประสานงานร่วมกับ อพม. เขตดินแดง จำนวน 4 คน ได้แก่ นางบุญถึง อินทรทัต ประสานงานพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) นางประภา เชยประทุม ประสานงานพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 1 นางจุฑามาศ เกษแก้ว และ นางวัลนา บัวยังตูม ประสานงานพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง อีกทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขให้กับชุมชนดินแดง

ต่อมา ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตดินแดง ผู้ประสานงานร่วมกับ อพม. เขตดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง รวมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. และการสนับสนุนภารกิจ พม.การบรรยายพิเศษเรื่องมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

“การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับผู้ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตดินแดงและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการอยู่อาศัย เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถประสานงานกับกระทรวง พม.ได้ที่ โทร. 1300” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ