BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กุมภาพันธ์ 2565 : 16:20 น.

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย กทม.จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันชุมชนดินแดงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุในอนาคต

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มาตั้งแต่ปี 2548 และขณะนี้กำลังเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” โดยมีการประมาณการว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคนและคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครจัด “โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกัน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมคุณค่าในตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมตัวเป็น “ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจและเป็นไปตามความปรารถนาของตน ประกอบด้วย การมีอายุยืนยาว มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจในชีวิต มีความอิสระในการใช้ชีวิต และอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเป็นมิตร

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ในปี 2565 การเคหะแห่งชาติกำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันใน 2 พื้นที่ ได้แก่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23-32) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2565 โดยมีการประชุมร่วมกับรักษาการคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเพื่อหารือถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในการดำเนินโครงการฯ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองเมื่อต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

“โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกัน เป็นอีกหนึ่งมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติสอดคล้องตามแนวนโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เน้นย้ำให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ