MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มีนาคม 2565 : 15:31 น.

รมว.เกษตรฯเร่งปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงจับมือ ม.เชียงใหม่เปิดศูนย์นวัตกรรมสกัดสารพืชกระท่อมและสมุนไพร สั่งเร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 สนับสนุนงบวิจัยและพัฒนาของศูนย์ AIC ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์ AIC:Agritech and Innovation Center)เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมสกัดสารสมุนไพรและกระท่อมสู่การต่อยอดเกษตรมูลค่าสูง ร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ หลังจากประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนากระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ของสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ประกอบด้วย “บทบาทพืชกระท่อมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก นำร่อง 4 จังหวัดภาคใต้” “การพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” 

ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯได้มอบนโยบายว่าภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร4.0 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จัดทำงบประมาณและโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC เพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมนำมาใช้ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดเช่นพืชสมุนไพรของไทย โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคเกษต รสามารถผลิตและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเพื่อสร้างเกษตรมูลค่าสูง ยกระดับรายได้ของเกษตรกร อย่างยั่งยืนต่อไป

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้จัดตั้งศูนย์ AIC 77 จังหวัดดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 และศูนย์ AIC ประเภทศูนย์ความเป็นเลิศอีก 23 ศูนย์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ทำการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกว่า 700 นวัตกรรมสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรและฟาร์มกว่า 8 พันรายทั่วประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปี 2565-2566 ถือเป็นงานสำคัญในการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยเชิงโครงสร้างและระบบที่มีกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวเด่น

กปน. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

กปน. และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

รองเลขาธิการ กศน.ปิดการประชุม ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

จังหวัดน่าน ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”

2 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่

5 จังหวัด 6 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 357 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

ข่าวที่น่าสนใจ