MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2563 : 10:08 น.

สถ.ขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ขับเคลื่อน“โครงการคนละครึ่ง”กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน

สำหรับ คุณสมบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่องทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในช่วงเวลา 06.00 - 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิลงทะเบียนสำหรับประชาชน จำนวน 3.2 ล้านสิทธิ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครเข้าใช้สิทธิที่เว็บไซต์คนละครึ่งได้ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

ข่าวเด่น

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวที่น่าสนใจ