MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 กรกฎาคม 2564 : 16:51 น.

ครม.เห็นชอบขยายขอบเขตเยียวยา จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จ่ายชดเชยผู้ประกันตนมาตรา 33

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เสนอให้ขยายขอบเขตการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดสีแดงเข้ม ในพื้นที่ 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา โดยพื้นที่เพิ่มมา 3 จังหวัดล่าสุดตามประกาศศบค.ฉบับที่ 27 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

สำหรับ การให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานตาม ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้ 50 % ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ตามหลักการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน ก.ค.64 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ