MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กันยายน 2564 : 13:02 น.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าว “กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง Smart Virtual Gallery and Identity”เสวนาออนไลน" Digital Technologyกุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน"

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง Smart Virtual Gallery and Identity” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน นางรัตนาภรณ์ พึ่งบุญไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผศ.ดร. เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาตินานาชาติแสตมฟอร์ดนายมนตรี เสวกวงษ์ ผู้ชำนาญการด้านซอฟด์แวร์ ร่วมเสวนาเรื่อง" Digital Technologyกุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน"

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็งจากฐานราก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลไปสู่ตลาดโลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ตรงตามความต้องการของตลาดในปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนซึ่งได้ดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล” จึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนต่อยอดสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยปรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาฯ ให้ตอบโจทย์ เทรนด์การตลาดใหม่ในยุค New Normal ด้วยการนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 50 ราย /50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย และ ของตกแต่งที่ระลึก มาสร้างเรื่องราวพร้อมจำลองข้อมูลเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง (Virtual Gallery) ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริง ช่องทางการรับชมงานได้ที่ เพจกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPromตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

นางรัตนาภรณ์ พึ่งบุญไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายด้านการพัฒนาความสำคัญกับในการนำเสน่ห์ของวิถีความเป็นไทย ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างงานและเพิ่มรายได้กับชุมชน และในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนต่อยอดสู่ระดับสากล เพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มาปรับใช้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผ่านการพัฒนาฯ ให้ตอบโจทย์เทรนด์การตลาดใหม่ในยุค New Normal

อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการเชื่อมโยงธุรกิจและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงการดำเนินงานในระยะแรกนี้จะเป็นการ“สร้างระบบและสร้างการรับรู้” ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล มองเห็นภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมายเป็นประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทอื่นๆ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวและการแถลงข่าวในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้เห็นรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ที่ชื่นชอบผลงานชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำไปต่อยอดในเชิงขององค์ความรู้หรือการประกอบธุรกิจ ต่อไป

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ