MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มกราคม 2565 : 18:05 น.

สสว.จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” ให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการ SME ไทย 4 ภูมิภาค 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมจัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้พร้อมฟันฝ่าวิกฤติโควิดสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ที่สำคัญได้รู้และเข้าใจการค้าระหว่างประเทศ สามารถสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมภาย โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเปิดงาน โดยมี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงาน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินธุรกิจและพร้อมออกสู่สากลได้อย่างมีศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนานวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการที่หลากหลาย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสู่ยุค Next Normal ดังนั้นการร่วมมือกับ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้ จึงต้องการยกระดับการค้าส่งออกและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในตลาดการค้าต่างประเทศ สามารถปรับตัวรับกับการแข่งขันใหม่ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทันต่อสถานการณ์ ให้อยู่รอด อยู่เป็น สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ได้ ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงบริการทางการเงินและความรู้ด้านการส่งออก อาทิ การบริการสินเชื่อ การประกันการส่งออก การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ และเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัว 3-4% จากการปรับตัวของทุกภาคส่วนในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้มากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และโอกาสการเติบโตของภาคการส่งออกของไทยที่คาดว่าจะขยายตัวราว 5% ในปี 2565 เพราะแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเร่งปรับตัวทางธุรกิจ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์โลกยุค Next Normal โดย EXIM BANK พร้อมจับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน “ซ่อม” “สร้าง” และ “เสริม” ธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาองค์ความรู้ แพ็กเกจการเงินทั้งสินเชื่อและประกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และการจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล พัฒนา ปรับเปลี่ยนธุรกิจของไทยให้พร้อมรุกตลาดโลก ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ EXIM Thailand Pavilion นำเสนอเรื่องราวสินค้าไทยที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ให้ขยายตลาดบน E-Commerce อย่าง Alibaba Platform ได้อย่างมั่นคง

ด้าน นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงผลสำรวจอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ คือ ร้อยละ 43.23 เป็นอุปสรรคด้านการตลาด รองลงมา ร้อยละ 27.55 คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และร้อยละ 24.47 คือ การบริหารจัดการ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างเต็มรูปแบบ ผลักดันเอสเอ็มอี เข้าสู่ Global Supply Chain สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการสู่ระดับสากล รวมทั้งการสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ โดยวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการ SME ให้ได้เกิน 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ

สำหรับ การจัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME ไทยสู่การส่งออก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง 4 ภาค ในรูปแบบ Hybrid Seminar โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง อาทิ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมค้าปลีกไทย และอดีตประธานสมาคม E-Commerce นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร นายบรรณ ภุชงค์เจริญ CEO บริษัท Level Up Holding และวิทยากรอีกมากมาย มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเสริมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการใน 3 ส่วนคือ Soft Skill, Hard Skill, และระบบมาตรฐานสากล (บัญชี ภาษี ขั้นตอนการส่งออก พิกัดศุลกากร การตลาดต่างประเทศ Incoterm2020 International Culture และ Digital Platform)

ทั้งนี้ จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ภาคเหนือ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทภาคใต้ - นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลภาคตะวันออก - ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยาภาคกลาง - อยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนันพร พลายเถื่อน โทรศัพท์ 06-3625-9962 , 09-0236-2915หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/18YVLAChAWexUagD7 ฟรี! รับจำนวนจำกัด

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ