NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กุมภาพันธ์ 2563 : 09:08 น.

.

TQC เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เพื่อให้สอดรับกับการนำประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในปีนี้ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์หลัก 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ต่อสังคม ซึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จเกิดจากความตระหนักรู้ว่าเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยคณะทำงานที่มีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ และให้ความต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จในที่สุด ซึ่งเราทำไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่า สถาบันการศึกษาของเรามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในผลผลิตที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณภาพบัณฑิต ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้มาตรฐานตามที่คาดหวัง

รศ.ดร.เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยกำลังเผชิญกับ Disruptive Change ในโลกของการจัดการศึกษา ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยก็คือ ประเทศชาติ หรือสังคมที่ต้องการคนที่จะไปเติมเต็มในโลกยุคใหม่ และไทยแลนด์ 4.0 

ทั้งนี้ จากผลประเมิน มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเด่นจาก "การรับฟังเสียงจากลูกค้า" ซึ่งได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้ผลงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย รวมทั้งผู้ใช้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ประเทศชาติและสังคม ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล TQC นี้จะเป็นการยืนยันได้ว่า เราใช้ระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล และจะมีการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป

ด้าน ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงรางวัล TQC ที่คณะฯ ได้รับว่า ผลการประเมินพิจารณาจากการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพที่ดี และมีคุณค่าต่อผู้รับบริการ ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง การสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจร และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การมีส่วนร่วมในการสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและนโยบายที่ชี้นำสังคมจากผลงานการวิจัย

จากรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงเพราะได้รางวัล แต่ตอบโจทย์ความเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งหวังเพื่อประชาชน และประเทศชาติด้วย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สสส.ดึงเยาวชนชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุข

สสส. – ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” ดึง เยาวชนเป็นพลังสื่อสาร ชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน ตั้งเป้านำร่อง 21 โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน เตรียมขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทั่วประเทศ

ดูความสำเร็จโครงการ'โคก หนอง นา'

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

มอบรายได้ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

ปทุมธานี-นำรายได้การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

ข่าวที่น่าสนใจ