NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤษภาคม 2563 : 14:09 น.

.

น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

น.ส.นิตยาวรรณ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา คุณค่าผ้าสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีเอกลักษณ์ในผืนผ้าที่ทอด้วยความประณีตสวยงาม ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของกลุ่มสตรี ทำให้ขาดรายได้ จึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าและกลุ่มตัดเย็บ มีการประยุกต์ออกแบบ การตัดเย็บให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป้า ถุงยาม รองเท้า หรือของที่ระลึกอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

นอกจากนั้นยังเป็นส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีภาคปฏิบัติการนุ่งผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาและเพิ่มคุณค่าผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดและเอกลักษณ์ประจำชาติ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางโครงการ "สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน“ ของกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม มีจำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สหรัฐกับพันธมิตรตั้งร่วมแนวสกัดจีนอย่างไร?

ความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนส่อเค้ายืดเยื้อ และดูเหมือนว่าพันธมิตรของสหรัฐที่ยังสงวนท่าทีกับจีนก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนใจเข้าร่วมกับสหรัฐแล้ว

ข่าวที่น่าสนใจ