NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 กันยายน 2563 : 20:10 น.

ผอ.สทอ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน 3 จังหวัดภาคเหนือ ย้ำให้เห็นความสำคัญของการออมเชิงคุณภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน(สทอ.) กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนชุมชน

ทั้งนี้ มีการลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดย นายทรงพล ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโพรงตะเข้ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จากนั้น ได้ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายทรงพลได้เน้นย้ำให้กองทุนชุมชนช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการออมเชิงคุณภาพเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณหรือในยามจำเป็น ดั่งเช่นสถานการณ์โควิด 2019 ที่เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผู้คนตกงาน หากทุกคนมีเงินเก็บออมก็จะสามารถมีเงินใช่ในยามฉุกเฉิน ตลอดจนได้แนะนำให้กองทุนต่างๆ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะของพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนของตน รวมไปถึงการแนะนำให้กองทุนต่างๆ ศึกษาแนวทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มกองทุนควรนำหลักการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ มาใช้เพื่อให้กลุ่มมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สมัครด่วน ! พช.เปิดสอบนิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบ “นิติกร” กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 62 อัตรา เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท สมัครได้ทางเว็บไซต์ 24 ชม. “อธิบดี พช.” เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงานประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทรงย้ำบทบาทของครูมีความสำคัญมากต่อชีวิตของเด็ก

ข่าวที่น่าสนใจ