NEWS

11 มิถุนายน 2564 : 19:30 น.

เซ็นทาราคว้ารางวัล “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการวิภาวดีไม่มีขยะ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Low Carbon Business: Waste Management Award จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเข้าร่วมประเมินองค์กรที่ดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล Low Carbon Business: Waste Management Award จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเข้าร่วมประเมินองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในรูปแบบออนไลน์

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 มีอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) โดยรวมมากกว่า 70% สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 63,481.14 กิโลกรัม/คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการได้รับการรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน (Low Emission Support Scheme: LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โดยสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการบริหารจัดการขยะของเซ็นทารา คือ 3 สร้าง ซึ่งได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร 2) การสร้างระบบเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ 3) การสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร ไม่เฉพาะแค่พนักงานที่ทำหน้าที่เก็บ-คัด-แยก-บันทึกข้อมูลขยะเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกคนในองค์กรเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบและถูกวิธี 

โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ริเริ่มเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบริษัท จดทะเบียนและหน่วยงานที่มีที่ตั้งบนถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมมือกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี 32 บริษัทเข้าร่วมโครงการ และมี 14 บริษัทผ่านการประเมินซึ่งเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ การประเมินคะแนนเพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงาน คือ 1) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) กรมควบคุมมลพิษ 3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากปัจจัย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การดำเนินงาน 3 หมวดหลัก ประกอบด้วย กระบวนการ การจัดการข้อมูล และการสร้างการมีส่วนร่วม และ 2) อัตราการรีไซเคิลขยะ (recycling rate)

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ