NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 สิงหาคม 2564 : 18:00 น.

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้รับประกาศเกียรติคุณ“นักบริหารดีเด่น”รางวัลสิงห์เข็มทองประจำปี 2564 มีผลงานเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” รางวัลสิงห์เข็มทอง ประจำปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17 จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าว เป็นบุคคลมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเป็นแบบอย่างที่ดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ประสบการณ์การทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) อีกทั้งเคยได้รับรางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลแห่งชาติ” พ.ศ.2564 สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี และประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์” (Friendly Design Ambassadors) อีกด้วย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวที่น่าสนใจ