THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 กุมภาพันธ์ 2565 : 17:17 น.

มหาวิทยาลัยไทยบินเยือนซาอุดิอาระเบียหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอับดับ 1 ของโลกอาหรับ หลังฟื้นสัมพันธ์ 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ไทย เมืองเจดดาห์ และนายชารีฟ โยธาสมุทร กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นำคณะจากมหาวิทยาลัยเกริก โดยมีอาจารย์กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วย อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และอาจารย์ฟิกรี ปายอ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก ภาคใต้เข้าพบ Prof.Dr.Abdulrahman Obaid Al-Youbi อธิการบดีมหาวิทยาลัย King Abdulaziz University (KAU) เมืองเจดดาห์ และคณะผู้บริหาร อาทิเช่น Prof.Dr.Muhammad Soleh Al-Qamidy คณบดี Faculty of Arts & Humanities Prof.Dr.Abdulrahman M.Al-Wahhabi ตำแหน่ง General Supervisor of International Cooperation และคณาจารย์

อาจารย์สราวุธ และซัน ห้วหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ได้นำเสนอความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกริก คณะและสาขาที่เปิดสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาใหม่อย่างบริหารธุรกิจอิสลาม ที่ประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก อุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ โดยได้นำหารือท่านอธิการบดี ในความร่วมมือระหว่างกันด้านวิชาการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ หลักสูตร 2 ปริญญา การจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้หารือด้านการวิจัยร่วมกัน บทความวิจัย บทความวิชาการ และแลกเปลี่ยนการตีพิมพ์

ทั้งนี้ อธิการบดี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะจากมหาวิทยาลัยเกริกได้มาเยือนอย่างเป็นทางการ และมีความสนใจในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ที่เป็นสาขาใหม่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย King Abdulaziz University (KAU) เปิดการเรียนการสอนอยู่ ทั้ง 3 ด้าน Islamic Finance , Halal Industry , Hajj and Umrah Service Management นอกจากนี้ท่านยังให้ความสนใจที่จะให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีแนวทางส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับมาแลกเปลี่ยน โดยให้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน มายังซาอุดิอาระเบีย ในเวลาเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนให้แลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือเป็นหลักสูตร Double Degree ปริญญา 2 ใบ ไทย - ซาอุดิอระเบีย อีกทั้งยังร่วมมือด้านวิจัยต่างๆร่วมกันได้

อาจารย์กัปตันอำพล ขำวิลัย กล่าวว่า เราทราบดีถึงความมีมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบัน King Abdulaziz University (KAU) ที่ใช้ระบบ American Standard และมุ่งเน้นงานวิจัยที่เข้มแข็ง จึงทำให้ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของ Universities in the arab world และอยู่ในลำดับที่ระหว่าง 101-150 ของมหาวิทยาลัยโลก ตั้งแต่ปี 2020 นอกจากนี้ตามรายงานของ US News & World Report Best Global University Ranking มหาวิทยาลัย King Abdulaziz อยู่ในอันดับที่ 51 ในปี 2020 และตาม QS การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก King Abdulaziz University ได้รับการจัดอันดับที่ 143 ในปี 2021 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย Quacquarelli Symonds (QS) ในลอนดอน

อย่างไรก็ตาม ในการหารือครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาเกริก และการจัดทำ QS world University Ranking ให้มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และความเป็นนานาชาติของนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษากับต่างประเทศ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย King Abdulaziz ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ 2 ปริญญา หรือ Join degree หลักสูตรที่เน้นให้นิสิตทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือกับทางอาจารย์ในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย King Abdulaziz การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย King Abdulaziz ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นิสิตในคณะต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติสหกิจในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกริก อาทิ เช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม สาขาการจัดการธุรกิจการบิน และนักศึกษาที่ได้เรียนภาษาอาหรับ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย King Abdulaziz สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกันให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดอันดับการศึกษาให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกริกต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ