THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มีนาคม 2565 : 19:55 น.

อธิบดีกรมธนารักษ์เผยวัดท่าไม้ยังไม่มีการยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยของวัดท่าไม้ ย้ำกองทัพบกเป็นหน่วยงานใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า การยึดถือครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ ของ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่าเป็นพื้น ที่ราชพัสดุ หรือเป็นพื้นที่ครอบครองของหน่วยงานใด และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยดังกล่าวเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องหรือไม่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พบว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2481 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใช้ในราชการทหาร คือ กองทัพบก

นอกจากนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัย ว่า มีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างวัด และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อสร้างวัดว่า มีจำนวนเนื้อที่เท่าใดและขอรูปที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ

นายประภาศ กล่าวว่า ต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีว่า ไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำเป็นมูลนิธิแทน ดังนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี จึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยไปดำเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมายื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด ซึ่งการพิจารณาอนุญาตให้ขอใช้หรือให้เช่าที่ดินราชพัสดุของศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ (กองทัพบก) ก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ

สำหรับ การขอใช้ที่ราชพัสดุ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่างและไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด โดยยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อน เมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงจะยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัย ต่อสถานปฏิบัติธรรม ชยันโตโพธิธรรมรังสี หรือชื่อเดิม “ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” ซึ่งเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ที่มี พระอุเทน สิริสาโร หรือ หลวงพี่อุเทน เป็นเจ้าอาวาสวัท่าไม้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ