THAI NEWS

17 พฤษภาคม 2565 : 16:24 น.

“กรมการท่องเที่ยว” กระตุ้นผู้ประกอบการที่พักสร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65 ร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการในโครงการ “ที่พักนักเดินทาง Homelodge”

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)  ให้เพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ลดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวเมืองหลัก และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลหรือการจัดงานระดับประเทศ กรมการท่องเที่ยว จึงผลักดันแนวคิดพัฒนาที่พักขนาดเล็ก ขนาดกลาง และที่พักในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ผ่านโครงการ “ที่พักนักเดินทาง Home Lodge” ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยมีที่พักนักเดินทาง home lodge กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 1,144 แห่ง 3,091 ห้อง

          ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมการท่องเที่ยว มีแผนการเพิ่มจำนวนที่พักนักเดินทาง home lodge อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีอัตราค่าบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง รองรับได้ไม่เกิน 20 คน มีลักษณะประกอบการเพื่อหารายได้เสริม  ซึ่งเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด คือ 1.ความสะอาด 2.ความสะดวก 3.ความปลอดภัย 4.ความเป็นธรรม 5.ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยกรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากการสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/19ibwW6-0Pp5RNQDt-jNTzG1i2GAwWaPU/view สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2141 3235 ในวันและเวลาราชการ

#กรมการท่องเที่ยว #ที่พักนักเดินทาง #ThailandHomelodge

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ