THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2565 : 19:33 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นกองทุนที่มีธรรมาภิบาลที่ขับเคลื่อนโดยสตรีเพื่อสตรี

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวีระพล ปักคำไทย ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด จัดประชุมระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ค. โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ 

นายสมคิด กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนำศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย

สำหรับ การดำเนินงานดังกล่าว รัฐบาล มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทำงานร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ คือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด โดยเฉพาะผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่จะทำให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานกองทุนฯ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเชิงกลยุทธ์” และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้เกินกำหนดชำระและแนวทางการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิค ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งทุนที่สตรีสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างสูงสุด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ