THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 พฤษภาคม 2565 : 15:37 น.

ชลบุรี-กระทรวงแรงงาน–สสส.ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน “Happy Workplace” ปั้นกลุ่ม จป. เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-ลดโรคในสถานประกอบการ ควบคู่พัฒนาชุดความรู้ มุ่งขยายผลองค์กรสุขภาวะ จาก 200 แห่ง เป็น 600 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 65

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป.เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ ระยอง เข้าร่วมประชุม 100 คน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่กำกับดูแลให้สถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นบุคคลสำคัญในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ขณะนี้ โครงการได้นำร่องในสถานประกอบการแล้ว 200 แห่ง พร้อมขยายผลไปสู่ 600 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2565

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบการ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ลูกจ้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงาน

ขณะที่ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะ “คนทำงาน ในองค์กร” บุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กลุ่มที่เป็นกลไกสำคัญในการขยายผล ถ่ายทอด และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการ ในการนี้ สสส. ได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน พัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดสุขภาวะองค์รวมของวัยทำงาน อาทิ คู่มือขั้นตอนการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ แนวคิดหลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม วิธีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages และมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงคู่มือการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร ผู้สนใจข้อมูลติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.happy8workplace.com 

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จ.ชลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ มีวัยทำงานในระบบประมาณ 1 ล้านคน รวมถึงมีความเหมาะสมสำหรับการค้าขายทางทะเล ส่งผลให้ จ.ชลบุรี ได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญของไทย โครงการฯ ของกระทรวงแรงงาน และ สสส. ช่วยเข้ามาดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน ตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ทั้งมิติด้านความปลอดภัย ให้วัยแรงงานมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมิติด้านสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้เกิดการดำเนินการเชิงป้องกันที่ครอบคลุม ทั้งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ให้วัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ