THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 มิถุนายน 2565 : 20:11 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศแคนาดา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระขโนง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เมื่ออายุ 11 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น บิดามารดาส่งให้ไปอยู่วัดกลาง หรือ วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความมุมานะเรียนบาลีไวยากรณ์ เมื่ออายุ 14 ปี พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ได้นำบวชเป็นชีปะขาว และบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 16 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2477 ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาได้ฝึกปฏิบัติข้อวัตรต่าง ๆ กับพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าศรัทธารวม จังหวัดนครราชสีมา และอุปสมบท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2484 ณ วัดทรายงาม (อุทกสีมากลางทะเล) บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ต่อมามีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ข้อวัตร และการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และได้เป็นพระอุปัฏฐาก เป็นเวลา 4 ปี ทำให้มีโอกาสจดบันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อมาได้เขียนตำราสมาธิ ชื่อว่า “หลักสูตรครูสมาธิ” รวม 3 เล่ม ในปี 2509ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ในปี 2543 เป็นประธานสงฆ์คณะธรรมยุตในประเทศแคนาดา และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาเป็นลำดับ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์มาโดยลำดับ จวบจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระพรหมมงคลญาณ” นับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และในปี 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ที่ “สมเด็จพระญาณวชิโรดม” นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ถึงมรณภาพด้วยอาการสงบ ด้วยโรคชรา ในวันที่22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ