THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 มิถุนายน 2565 : 18:39 น.

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้แทนคณะจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ร่วมกับผู้แทนจากนานาประเทศ ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

นายจุติ กล่าวว่า ความยากจนและวิกฤตการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความเท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและสังคมที่ดี

“รัฐบาลไทยยึดมั่นในหลักธรรมมาธิบาล ความเสมอภาค ความเป็นกลางในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยพร้อมดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน” รมว.พัฒนาสังคมฯ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ