THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 มิถุนายน 2565 : 15:18 น.

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) กับ นายไมมูนาฮ์ โมฮด์ ชาริฟ Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN - Habitat) ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

ทั้งนี้ นายไมมูนาฮ์ โมฮด์ ชาริฟ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน UN - Habitat มาโดยตลอด ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวตอบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค

สำหรับด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยแบบเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ นายจุติยังขอความร่วมมือ UN - Habitat ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการทำงานร่วมกับ NGO (Non Governmental Organizations) รวมทั้งแสดงเจตจำนงค์เสนอรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Urban Forum ในปี 2030

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ