THAI NEWS

13 กรกฎาคม 2566 : 16:15 น.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ พลโท นพนันต์ ชั้นประดับ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กอ.รมน.ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา (ระบบน้ำดิบ - ระบบส่งน้ำดิบ - ระบบการผลิตน้ำ) ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืนระหว่าง กปน. กับ กอ.รมน. ต่อไป

พร้อมกันนี้ กปน. ได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ● ภารกิจและพื้นที่ให้บริการ ของ กปน. ● แหล่งน้ำดิบของ กปน. ● แนวคลองประปาฝั่งตะวันตก และแนวคลองประปาฝั่งตะวันออก ● สถานีสูบน้ำดิบสำแล ● ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ● การเติมอากาศแก้ปัญหาค่า DO ต่ำ และการเติมสารเคมีแก้ปัญหาสาหร่ายอุดตันบ่อกรอง ● โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และประตูน้ำ ● โรงงานผลิตน้ำประปาของ กปน. ● ระบบผลิตน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำบางเขน ● การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำ ● สถานีสูบจ่ายน้ำของ กปน. เป็นต้น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ