THAI NEWS

08 กันยายน 2566 : 13:23 น.

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แถลงผลการดำเนินงาน ในโอกาสครบรอบสถาปนา 63 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตลอดระยะเวลา 63 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ ตอบสนองวิสัยทัศน์    “ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” (SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY)

ในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 28 กันยายน 2566 PEA ยังคงเดินหน้าบริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเป็นระบบดิจิทัลรองรับพลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคตสู่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ขับเคลื่อนการส่งเสริมพลังงานสะอาด อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการใช้ 3 SMART ได้แก่ SMART ENERGY, SMART ENVIRONMENT, SMART MOBILITY ในการขับเคลื่อนไปสู่ DIGITAL GRID & GREEN ENER

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ