THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มกราคม 2562 : 16:03 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พระราชทานทุนการศึกษาลูกข้าราชบริพารเรียนดี 200 คน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต และพระราชทาน  พระราโชวาทสำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  พุทธศักราช  2562  ความว่า “ เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัยพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้  จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี  และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ณ  สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ  ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ

ทั้งนี้ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร  ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ   ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี จำนวน 200 คน พระราชทานสลากออมสิน  ของขวัญ  ของเล่นเสริมทักษะและความรู้  ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก  เยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ