THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มีนาคม 2562 : 15:40 น.

ศึกษาธิการดึงสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ร่วมบูรณาการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่มีส่วนในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการสร้างสุข พร้อมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน 4 ด้าน

ทั้งนี้ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน 4 อำเภอ (ประกอบด้วยอ.จะนะ อ.นาวี อ.เทพา และอ.สะบ้าย้อย) 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนประจำจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ 3. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านอาชีพ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 64 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ คือ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลาใน 4 อำเภอ และมีสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตัวเลขของนักเรียนอาชีวศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 382 คน โดยตัวเลขรวมของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในทั้งสองรูปแบบมีจำนวน ทั้งสิ้น 4,239 คน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐนั้น นับเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีพอีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา มุ่งเน้นการเพิ่มและกระจายโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ อาทิ เด็กที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ก็จะมีสถานที่ในการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดโครงการโรงเรียนประชารัฐที่จัดขึ้น เป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น

“อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่าสถาบันอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้นนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ