THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 พฤษภาคม 2562 : 18:39 น.

อพท.คว้ารางวัล IPv6 Award 2018 หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้เข้ารับมอบรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า อพท. ได้รับรางวัลประเภทที่ 2 เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินใน 5 ด้าน ประกอบด้วย หน่วยงานมีบริการเว็บไซต์ (Website), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), บริการโดเมนเนม (DNS), การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และIPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) ซึ่งรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

“รางวัล IPv6 Award 2018 ที่ได้รับนี้ จะเป็นแรงผลักดัน และนำ อพท. ไปสู่การพัฒนายกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศขององค์กรด้านการบริหารหน่วยงานในยุค Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย” นายทวีพงษ์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ