THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มิถุนายน 2562 : 17:51 น.

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะกว่า 2,400 คน ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เน้นพัฒนาศักยภาพจัดการตนเอง วอนรัฐเปิดโอกาสมีส่วนร่วม ลดเหลื่อมล้ำ คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สสส.อุดช่องว่าง สานต่องานสร้างสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธีปิดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of the voiceless : the vulnerable populations” โดยกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” ให้กับบุคคลจากภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมด้วยความมุ่งมั่นสร้างความประทับใจในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน จำนวน 11 รางวัล ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.ปรเมธี กล่าวว่า พม.มุ่งมั่นทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อประชากรกลุ่มเปราะบางที่ไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี ครอบครัว คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัคร กิจการเพื่อสังคม ฯลฯ การจัดงานของสสส. ครั้งนี้ รู้สึกประทับใจ ที่ได้ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนสังคมด้วยกัน หวังว่าจะสามารถต่อยอดพัฒนาข้อเสนอต่างๆ นำไปสู่นโยบาย และไปสู่การปฏิบัติกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งพม.ก็จะไม่ลืมที่จะฟังเสียงของทุกท่าน ทุกเสียงถูกได้ยินและจะเดินหน้าไปด้วยกัน

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.กล่าวถึงทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะว่า สสส. ทำงานโดยยึดหลักของการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สร้างความเท่าเทียม ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยใช้ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะงาน 4 ด้าน คือ 1.พิสูจน์สิทธิเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ หรือสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ 2.สนับสนุนบริการที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มประชากร 3.สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต เช่น อาชีพ ที่อยู่อาศัย 4.สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคน

“สสส. เห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมรับฟังเสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะทุกคน หากมีช่องว่าง ไม่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปดูแลแก้ปัญหา สสส. ก็พร้อมเข้าไปเสริมภารกิจที่มีข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้น โดยเน้นการสร้างคุณค่า ศักดิ์ศรี เสริมศักยภาพ และสร้างสังคมของความห่วงใย เคารพความหลากหลายของคนในสังคม พร้อมเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน” นางภรณี กล่าว

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะกว่า 2,400 คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ภายใต้ความแตกต่าง ความหลากหลาย ด้วยความเชื่อมั่น การสร้างคุณค่าในตัวเอง มีพลังในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี และเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มมีข้อเสนอต่อรัฐ 3 ข้อ คือ 1.ให้พวกเรามีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับเปลี่ยน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่รัฐเป็นผู้กำหนด 2.พัฒนาระบบ และกลไกที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชากรทุกกลุ่ม และ3.สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และข้อเสนอต่อสังคม 2 ข้อ คือ 1.ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับประชากรทุกกลุ่ม ทั้ง ผู้หญิง ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ชาติพันธุ์ ผู้ต้องขัง คนพิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ มุสลิมปละกลุ่มอื่นๆ และ 2.เห็นคุณค่า เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เดินเคียงข้างกัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ