THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2562 : 15:37 น.

รองปลัดมหาดไทย เปิดอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 73 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต

เมื่อ 17 มิ.ย. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” (นปส.) รุ่นที่ 73 ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะทีมคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร นปส.รุ่น 73 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมพิธีด้วย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

นายพรพจน์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์นักบริหาร” โดยกล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนี้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ และมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516ผู้บริหารระดับสูงต้องผ่านหลักสูตรนี้ และ สำนักงาน ก.พ.ได้รับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ และก้าวทันกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ การเรียนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติจริง (Action Learning) จากข้อมูลจริงในพื้นที่ผ่าน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการศึกษาอบรมอีกด้วย ขึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมพึงตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้านำการเปลี่ยนแปลง รู้จักเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ