THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กรกฎาคม 2562 : 14:04 น.

ปทุมธานี-เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) ยกระดับมูลค่าของสินค้ากลุ่มอาหาร

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) Explore Food and Beverage innovation conference @Pathum Thani โดยมีนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมพิธี ห้องบัวหลวง โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ป้อนผลิตผลเข้าสู่ตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรม ด้านอาหาร และการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 300 โรงงาน อีกทั้งยังมีธุรกิจขนาดเล็กอีกจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่มีการผลิตเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การเลี้ยง จนถึงการแปรรูป และยังคงมีความต้องการในการยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวนำ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยภาพรวมด้านกายภาพของจังหวัดปทุมธานีถือว่ามีความพร้อมสูงในการยกระดับมูลค่าของสินค้ากลุ่มอาหาร โดยอาศัยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มสินค้าอาหาร เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคมากมาย สินค้านวัตกรรมมีความจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดให้มากขึ้น ประเทศไทยในฐานะ ที่เป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิต สร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป และเพื่อเสริมสร้างรายได้พิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และอาหารด้านนวัตกรรม อาหารให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า และบริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด สามารถขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักการตลาดนำการผลิต โดยการสร้างสินค้านวัตกรรมอาหารต้นแบบ จำนวน 10 รายการ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี

สำหรับ ในครั้งนี้การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) Explore Food and Beverage innovation conference @Pathum Thani เป็นการรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร ด้านเทคนิค ด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้านวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นโดยในการอบรมยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มและได้จัดทำหลักสูตรในการอบรมให้ผู้ประกอบการ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ