THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 พฤศจิกายน 2562 : 20:42 น.

เว็บไชต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์"เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลาออก และ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ พ้นจากตำแหน่ง

อภิชาติ โตดิลกเวชช์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ ๑.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ