THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มกราคม 2563 : 17:37 น.

สมาคมพนักงานสอบสวน ทำ MOU กับ ยูนิเซฟประเทศไทย สนับสนุนการทำงานด้านการสอบสวน เพื่อให้การคุ้มครองเด็ก เป็นอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่สมาคมพนักงานสอบสวน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ สมาคมพนักงานสอบสวนโดย พล.ต.อ.วุฒฑิชัย ศรีรัตนวุฒิ นายกสมาคมพนักงานสอบสวน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟแห่งประเทศไทย) Mr.Garry Risser Chief of Child Protection เป็นตัวแทนใน การลงนามในสัญญาร่วมกัน ที่องค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนการพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองเด็กของพนักงานสอบสวน ให้แก่สมาคมพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองเด็กของพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ สมาคมพนักงานสอบสวน (IOAT) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นศูนย์รวมเครือข่ายของพนักงานสอบสวนและมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนในประเทศไทย สมาคมพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นศูนย์กลางของพนักงานสอบสวนในทุกระดับให้การสนับสนุนต่อกลุ่มพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์เด็กและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง (FIOC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมพนักงานสอบสวน สมาคมพนักงานสอบสวนและชมรมพนักงานสอบสวนหญิง ได้ร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย UNICEF ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพให้กับพนักงานสอบสวนหญิงทั่วประเทศ

พล.ต.อ.วุฒฑิชัย กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงนี้จะได้เอื้อประโยชน์แก่พนักงานสอบสวนหญิงและชายที่สนใจประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็ก และจะได้ขยายการทำงานสู่ระดับพื้นที่ผ่านจังหวัดนำร่องอีก 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ , ระยอง ,สกลนคร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการอบรมของพนักงานสอบสวนในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานสอบสวนได้มีองค์ความรู้ในการคุ้มครองเด็กได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ยังได้ให้การสนับสนุนสมาคมพนักงานสอบสวนเพื่อทำวิจัยสภาพปัญหาอุปสรรคที่พนักงานสอบสวนต้องเผชิญในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและการดำเนินการเรื่องการคุ้มครองเด็กแก่พนักงานสอบสวนและตำรวจต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ