THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:22 น.

อธิบดีพช.ตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 70 อัตรา ยันอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่าน

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีพช.และผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจัดสอบแข่งขัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราว่าง 70 อัตรา ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มีอัตราว่าง 70 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะพื้นที่อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และอ.จะนะ ในอัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และสามารถเข้าสอบในครั้งนี้ได้ จำนวน 644 คน โดยร้อยละ 71% เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับสถานที่จัดสอบ และกรรมการคุมสอบ กรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และความปลอดภัย เพื่อป้องกันการทุจริต โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีพช.เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ

สำหรับ หลักสูตรและวิธีการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบวันนี้ เป็นสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 28 ก.พ. 2563 นี้ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th

อธิบดีพช.กล่าวว่า ขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 06-3265-5788 หรือ 08-9177-4741 หรือที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th โดย กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ) ต่อผู้แอบอ้างอย่างเด็ดขาด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ