THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 กุมภาพันธ์ 2563 : 10:43 น.

สาธารณสุขร่วมลงนามกับ 11หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นทีมไทยแลนด์พัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในรูปแบบประชาคมวัคซีน

ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ร่วมกับผู้แทน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

นพ.สุขุม กล่าวว่า วัคซีนถือเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและตอบสนองต่อการระบาด ผลของคำสัญญาร่วมกันในครั้งนี้เรามีทีมไทยแลนด์เพื่อพัฒนาวัคซีนในการป้องกันโรค COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการผลิตวัคซีนต้องใช้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เมื่อประเทศไทยมีวิกฤติเป็นโอกาสดีที่ทุกหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันมุ่งมั่นและมีความหวังว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในอนาคตมีความปลอดภัยกับประชาชน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศและประชาชนในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ทั้งหลาย

“วันนี้ประชาคมวัคซีนได้เคลื่อนไหวแล้วและจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถด้านวัคซีนของประเทศไทย ต่อจากนี้เราจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ขอให้พวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกันก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว 

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้เป็นการรวบรวมศักยภาพของนักวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาร่วมมือกันในการพัฒนาวัคซีน เนื่องจากการพัฒนาวัคซีนจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และกระบวนทัศน์จากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการแยกเชื้อ เพาะเชื้อ การเจาะเลือด การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการขึ้นทะเบียนกรณีมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จ แม้ว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาแต่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ที่มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นคงทางวัคซีนทั้งในยามปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ