THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 พฤษภาคม 2563 : 11:31 น.

สถ.จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ พร้อมนำเทคโนโลยียกระดับการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่าน Facebook Live เพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” โดยมี นายอนุชิต สังฆสุวรรณ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ นางสาวชุติพร เสชัง นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ สถ. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และผู้บริหาร สถ. เข้าร่วมการประชุมในส่วนกลาง และ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ จำนวนกว่า 25,000 คนร่วมประชุมจากพื้นที่ต่างๆ และมีการเข้าชมการชี้แจงย้อนหลังกว่า 3 แสนครั้ง

นายประยูร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การจัดบริการสาธารณะในด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,851 แห่ง เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดบริการทางการศึกษาของประเทศ เป็นลำดับที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชน มีโรงเรียนที่จัดการเรียนทั้งในด้านอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนต้น ประถมศึกษา และอนุบาล รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงเรียนในสังกัด 1,722 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,853 ศูนย์ มีนักเรียน และเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบเกือบ 2 ล้านคน (1,992,666 คน)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ อปท.จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียนโดยให้ดำเนินการสำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในสังกัด อปท. โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ได้จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในสังกัดโดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2563 เป็นต้นมา และในการรับอาหารได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 ขอให้บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่นกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ (DLTV) หรือ ออนไลน์ (Internet) เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม สถ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาผ่านออนไลน์ โดยได้จัดตั้งกลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในทุกระดับชั้น และเมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มฯ ไปแล้ว จำนวน 340 คน โดยถ่ายทอดสดจากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้ อปท.และสถานศึกษา ดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ และการเตรียมความพร้อมสำหรับครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การจัดการเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจพบปัญหา อุปสรรค และดำเนินการได้อย่างยากลำบาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ทุ่มเท ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนำพาเด็กและเยาวชนของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ” อธิบดี สถ. กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ