THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤษภาคม 2563 : 17:13 น.

"ภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก"ร้องยกเลิกเรียนออนไลน์กลุ่มเด็กเล็ก ชี้ต้องได้เล่นอิสระควบคู่การเรียนรู้  รัฐต้องหนุนตามบริบทพื้นที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ(สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่องปิดเมือง...ต้องไม่ปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก ตอน “ปลดล็อคเด็กเล็กจากเรียนหน้าจอ”

นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ ที่ปรึกษาอาวุโสกรมสุขภาพจิต เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก กล่าวว่า โรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลง และให้มีชั่วโมงในชั้นเรียนให้น้อยลงเป็นระบบป้องกันโค วิด-19เป็นโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เข้ามารับผิดชอบการศึกษาของลูก จัดกิจกรรมประกอบด้วย

1.ดึงเด็กให้ทำงานบ้าน งานครัวฝึกให้มีประสบการณ์ติดตัว และความรับผิดชอบเมื่อโตขึ้น 2.เปิดโอากาสให้เล่นอิสระ เช่น ปั้น วาดรูป ศิลปะ จะได้ไม่ปล่อยให้อยู่หน้าจอทั้งวัน และ3.เสริมสร้างการเรียนรู้ทางอ้อม เช่น อ่านหนังสือตามวัย เขียนไดอารี่ฝึกคิด อ่าน เพิ่มทักษะเรียนรู้

“การเรียนรู้กันไม่ใช่จากการกดดัน สั่งการป็นตัวตั้ง แต่ต้องมาจากพื้นฐานความเข้าใจบนหลัก3สร้าง2ใช้ นั้นคือ 1.สร้างความปลอดภัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่แมส 2.สร้างความไม่ตื่นตระหนก รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ 3.สร้างความหวัง และ2ใช้ คือ1.ใช้สัมพันธภาพที่มี อยู่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อไปลดปัญหา2.ใช้ศักยภาพขององค์กร ครอบครัวให้สูงสุด”นพ.ยงยุทธ์ ระบุ

ด้านนายประสพสุข โบราณมูล ผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายฯ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกการเรียนออนไลน์และDLTV ในเด็กเล็กเน้นส่ง เสริมการเล่นอิสระ โดยผู้ปกครอง ครอบครัว ออกแบบและจัดการเล่นตามบริบทของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เด็กประถม เน้นส่งเสริมการเล่น และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ที่มีเนื้อหาการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตทางสังคมและสามารถทดแทนและหรือใช้เป็นชั่วโมงวิชาเสริม สร้างประสบการณ์ชีวิต สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างแท้จริง โดยจัดทำเนื้อหาการสอนออนไลน์

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ