THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 กรกฎาคม 2563 : 11:57 น.

“สวช.-วช.” ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เน้น 3 แนวทางให้คนไทยได้วัคซีนเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของประเทศ ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยเชิญผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำกว่า 60 คนพร้อมทั้งผู้แทนองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

นพ.นคร กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกันผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเดินหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รองรับสถานการณ์การระบาด โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพทั้งที่มีอยู่และดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานให้เดินหน้าไปได้ สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ และมีวัคซีนเพียงพอใช้ในประเทศ โดยมี 3 แนวทางที่ทำไปพร้อมกัน คือ 1.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้กับนักวิจัยไทยภายในประเทศ 2.การทำความร่วมมือกับต่างประเทศ และ 3.การจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยขณะนี้ดำเนินการคู่ขนาน 3 แนวทางพร้อมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ โดยอาศัยนโยบายทีมประเทศไทยดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ ทั้งนี้กลไกของงานวิจัยและนวัตกรรม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถก้าวผ่านวิกฤตสู่โอกาสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่สังคมในมิติใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับ ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน mRNA โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำเสนอการพัฒนา Recombinant Vaccine ในพืช โดย ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ บริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัดการนำเสนอการพัฒนาวัคซีน Subunit ชนิด S-glycoprotein โดย ศ.ดร.ศุขธิดา อุบล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวัคซีน ชนิดเชื้อตาย WHO Vero cell โดย ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนาและ ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ