THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 สิงหาคม 2563 : 15:56 น.

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแบบ "ใบสั่งจราจร" ใหม่ ใช้ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ-ส่งไปรษณีย์ เริ่มใช้ 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 "

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

(1) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

(ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

(ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง

(2) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง มีชุดละ 2 แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับ ผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่สองใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/195/T_0008.PDF

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ