THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 กันยายน 2563 : 20:23 น.

รมว.ยุติธรรมลุยนโยบาย“ยุติธรรมสร้างสุข”เน้นรับฟังปัญหาขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมพร้อมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในสังคม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการดำเนินนโยบายยุติธรรมสร้างสุข และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมว่า นโยบายนี้ริเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในทุกจังหวัด และกำหนดให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถติดต่อรับความช่วยเหลือและร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่ง และศูนย์ยุติธรรม ชุมชนในระดับตำบล จำนวน 7,783 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตั้งจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ?ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ หรือแชร์ลูกโซ่ เช่น กรณีแชร์แม่มณี ผู้เสียหายจำนวน 2,567 ราย มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,300 ล้านบาท, กรณีแชร์ Forex 3D ได้มีการรับคำร้องจากผู้เสียหาย 14,146 ราย มูลค่าความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านบาท, กรณีแชร์ไนท์รีวิว 2,513 ราย มูลค่า ความเสียหาย 671 ล้านบาท และแชร์ลูกโซ่อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในโครงการยุติธรรมสร้างสุขก็คือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 231 ล้านบาท และยังช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยสันติวิธี อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล และลดภาระการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมด้วย

“โครงการยุติธรรมสร้างสุขเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว เท่าเทียม มีค่าใช้จ่ายที่รับได้ และมีระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 พี่น้องชาวไทยมั่นใจได้ว่า ทุกเสียงร้องทุกข์ของท่าน เรารับฟังและพร้อมเข้าไปเยียวยา” นายสมศักดิ์ กล่าว.

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ