THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 กันยายน 2563 : 19:23 น.

เด็กไทยเก่งคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิก 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทยนั้น ในปีนี้ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พศ.2563 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2020 (Virtual  )ระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน 2563 ณ สสวท.และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ 

1.นายปรมัตถ์  สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง

2.นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญทอง

3.นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

4.นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

5.นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

6.นายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง

อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 616 คน แบ่งเป็นชาย 560 คน และหญิง 56 คน  จาก 105 ประเทศ/เขตการปกครอง  ประเทศที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สำหรับคะแนนรวมของทีมประเทศไทยในปีนี้นั้นเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 174 คะแนน ซึ่งนับเป็นปีที่สามที่ประเทศไทยได้อยู่ในลำดับที่ 5 ของโลก

สำหรับ คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย ดร.พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ดร.กีรติ  ศรีอมร คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม  ดร.ธีระเดช  กิตติภัสสร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายนิปุณ  ปิติมานะอารี MIT – Massachusetts Institute of Technology ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นางสาวจันทร์นภา  อุตตะมะ สสวท. ผู้จัดการทีม

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ