THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 ตุลาคม 2563 : 17:43 น.

กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล คัดสุดยอดคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการประกวดกำหนดให้ส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน และมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ และทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 218 ผลงาน และกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่สมควรรับรางวัลรวมจำนวน 34 รางวัล ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกัน อาทิ โครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับ รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พานิช ชื่อผลงาน Slow life with me ของดีดอยสะเก็ด นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ทำจากข้าวก่ำ ของ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน เกษตรเปลี่ยนชีวิตจากนิมิต ทักโลวา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องจริงของผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ใน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีขณะที่ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ น.ส.ณฐมน ดอกบัวแก้ว ชื่อผลงาน Check-in ที่นี่ ของดี พ.ช. [ME-D นาทับ] นำเสนอเรื่องราวการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ อ.จะนะ จ.สงขลา

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท และทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยการประกวดยังมีกิจกรรมย่อยเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันกดไลค์และแชร์เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท ซึ่งมีรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ GoPro โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ทางเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน

“กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพราะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ‘เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2565’ ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ในกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป ” อธิบดี พช. กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ