THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 ตุลาคม 2563 : 18:54 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดเทพศิรินทราวาสและวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวันที่สาม

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.เวลา 17.23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดเทพศิรินทราวาส และวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวันที่ 3

โดยเมื่อเวลา 16.30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ถึงยังพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา

เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธานแล้วทรงว่า “นะโม ตัสสะ " 3 จบแล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

จากนั้น อธิบดีกรมการศาสนากราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 25 ราย เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น นั้นเสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถ ไปยังวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และเสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวัดเทพศิรินทราวาส ถึงยังวัดสุทัศนเทพวรารามเสด็จฯ ไปยังพระวิหารหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี แล้วทรงจุดธูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8  ฃสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี

จากนั้นเสด็จยังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส เสด็จ ฯ ไปยังที่ประดิษฐานนพปฏลเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนพปฎลเศวตฉัตรทรงถือสายสูตรยกนพปฎลเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ และเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะ" 3 จบแล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ถวายของที่ระลึก จากนั้น พันตำรวจเอก สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิฯ และเบิกผู้บริจาคเงิน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ