THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 พฤศจิกายน 2563 : 21:23 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 8 สถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. เวลา 18.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

“การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบผลสำเร็จได้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน อันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป”

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ