THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 ธันวาคม 2563 : 15:11 น.

มหาดไทยจับมือกกต.และภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส 20 ธ.ค.

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น.โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียงกันใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยคำขวัญ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”  ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

นายประยูร ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระยะ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง

สำหรับ กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนบุคลากรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้องขอ พร้อมทั้ง กำชับให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการใดๆ ในทางเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนั้นย่อมกระทำไม่ได้”

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เป็นแม่ข่ายในการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งใน 3 วันที่เหลือนี้ จังหวัดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำ อย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง “ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง” และร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่นของตนภายใต้คำขวัญ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ