THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 ธันวาคม 2563 : 16:34 น.

มท.1 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 และ 75 เน้นย้ำบทบาทผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทุกท่าน โดยมีใจความว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75 ทุกท่าน ซึ่งสามารถผ่านการทดสอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่บททดสอบที่แท้จริงจะเป็นการทดสอบว่า ท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานที่อำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างไร และจากการเข้ารับการศึกษาอบรมในครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ย่อมคาดหวังในตัวท่านทั้งหลายว่าจะสามารถนำแนวคิด หรือวิทยาการใหม่ๆ กลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ดังนั้น เมื่อท่านกลับไปแล้ว ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้สนับสนุนการทำงานของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ และขอให้ท่านพึงระลึกไว้อยู่เสมอว่า ท่านต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่จะนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ กลับไปพัฒนา และขยายผลแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ขอให้ท่านเป็นผู้นำที่ดีและเก่ง สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน และสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 จำนวน 100 คน เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 75 จำนวน 100 คน เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ