THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 มกราคม 2564 : 17:09 น.

รมว.มหาดไทยส่งสารขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทน ย้ำให้สานต่อศาสตร์พระราชาพาชุมชนสู๋ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ส่งสารถึงอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ทั่วประเทศเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน มีใจความว่า กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณ    อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และในวาระวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ครบรอบ 52 ปี ของการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน

“ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการร่วมสร้างสังคมพัฒนาชุมชนใหม่ ด้วยการเติมความรู้ให้คนในชุมชน ร่วมพัฒนาบ้านเกิด 3 เรื่อง ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรม และร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความสามัคคี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติก่อเกิดความพอมีพอกิน ในขั้นพื้นฐาน รวมกลุ่มยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาความเข้มแข็งในขั้นกลางและขั้นก้าวหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัว มีความสุข ชุมชนและประเทศชาติมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป” รมว.มหาดไทย กล่าว

ด้ายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ถือเป็นเพื่อนคู่คิดของพัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของตนทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล โดยเรียกอาสาสมัครระดับหมู่บ้านนี้ว่า “อาสาพัฒนาชุมชน หรือ อช.” มีทุกหมู่บ้าน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 4 คน และระดับตำบลเรียกว่า “ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือ ผู้นำ อช.” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลละ 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ปัจจุบันมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จำนวน 289,580 คน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 13,500 คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ในหมู่บ้าน ตำบลที่ได้รับคัดเลือก โดยกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งเป็น ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่าง ๆ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ